Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng tại Hải Phòng, Nghệ An, Cần Thơ

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký ban hành Quyết định số 10/2022/QĐ-TTg quy định về trình tự, thủ tục chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy mô dưới 500ha; đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn dưới 50ha tại Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An và Cần Thơ.

Quy trình chuyển đổi đất lúa, đất rừng

Quy trình chuyển đổi đất lúa, đất rừng

TÌM HIỂU THÊM

Theo đó, Quyết định này quy định trình tự, thủ tục chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho HĐND cấp tỉnh, cụ thể như sau:

Tại Hải Phòng, HĐND thành phố quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên với quy mô dưới 500ha theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

Tại Nghệ An, HĐND tỉnh Nghệ An quyết định chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn dưới 50ha; đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên và quy mô dưới 500ha; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất dưới 1.000ha theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

Tại Thanh Hóa, HĐND tỉnh Thanh Hóa quyết định chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn dưới 50ha; đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên với quy mô dưới 500ha; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất với quy mô dưới 1.000ha theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

Tại Cần Thơ, HĐND thành phố quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên với quy mô dưới 500ha theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

Điều kiện chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư:
– Dự án đầu tư có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thuộc một trong các trường hợp nêu trên.

– Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt và các quy hoạch khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

– Đã được chấp thuận đầu tư theo quy định của pháp luật mà văn bản chấp thuận còn hiệu lực đến thời điểm đề xuất; đối với dự án phải thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai thì phải được HĐND cấp tỉnh thông qua.

– Có phương án trồng rừng thay thế và đảm bảo kinh phí trồng rừng thay thế được xác định trong tổng mức đầu tư của dự án đối với dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp hoặc văn bản hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế hoặc phương án sử dụng tầng đất mặt theo quy định của pháp luật về trồng trọt.

Thủ tục chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng
– Nhà đầu tư, chủ đầu tư dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất đăng ký nhu cầu sử dụng đất tại UBND cấp huyện nơi thực hiện dự án

– UBND cấp huyện có trách nhiệm tổng hợp gửi sở TN&MT để thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

Đối với trường hợp dự án thực hiện trên địa bàn từ 2 huyện trở lên thì chủ đầu tư, nhà đầu tư đăng ký trực tiếp với sở TN&MT nơi thực hiện dự án.

– Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, sở TN&MT trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất.

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ để thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, sở TN&MT phối hợp với các tổ chức có nhu cầu sử dụng đất, UBND cấp huyện, cấp xã nơi có đất lấy ý kiến theo quy định.

Hồ sơ trình UBND cấp tỉnh gồm có:
– Tờ trình HĐND về việc chuyển mục đích sử dụng đất;

– Danh mục dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất;

– Trích lục bản đồ khu vực chuyển mục đích sử dụng đất có xác nhận của sở TN&MT.

Quy trình giải quyết
– Trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thẩm định việc chuyển mục đích sử dụng đất.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn không quá 2 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm thông báo cho sở TN&MT.

– Trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định, sở TN&MT có trách nhiệm giải trình, tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, chấp thuận.

– UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất.

– HĐND cấp tỉnh xem xét, quyết định chấp thuận cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Quy chế làm việc của HĐND cấp tỉnh.

– Sau khi có văn bản chấp thuận của HĐND cấp tỉnh, UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

Châu An

Theo thanhnienviet: http://thanhnienviet.vn/2022/04/07/thu-tuc-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-lua-dat-rung-tai-hai-phong-thanh-hoa-nghe-an-can-tho/

Đánh giá
Chia sẻ

Đánh giá